کادر اداری و اجرایی
 
معاونت اجرایی و فناوری-مسئول روابط عمومی
دکتر سید حسام قبله زاده
متولد:فروردین 69
-دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات
-دبیر زمین شناسی , جغرافیا , مطالعه و پژوهش , آمار , سواد رسانه ای, کارآفرینی و تولید
-استاد دانشگاه
-مشاور مدیرکل سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان یزد
-پژوهشگر در مرکز ملی شوری
-مسئول دبیرخانه دائمی بحران آب اصفهان
-دبیرکل انجمن های علمی مرکز یزد
-نماینده دانشجویان در کمیته خاص حراست استان
-مشاور دفتر پژوهشی استانداری یزد
-دبیراجرایی جشنواره ملی حرکت
و...

 
 
     
 
     
 

معاونت آموزشی(پایه سوم وچهارم)
حسین احتشامی مقدم
متولد: شهریور 26
-مدیر دبستان مهدی
-معاون دبستان وزیری
-معاون دبیرستان آزادی

-معاون دبیرستان جوادالائمه 
     
 
     
 
معاونت آموزشی (پایه اول و دوم)
محمد جواد فرزان
متولد :بهمن 31
-دبیرحرفه و فن
-معاون دبیرستان ایرانشهر
-معاون دبیرستان رازی
-معاون دبیرستان مؤمنین
-معاون دبیرستان مدرس
-مسئول کار و دانش ناحیه یک یزد
-تدریس در مدارس کار ودانش
-معاون دبیرستان سید الشهداء
-معاون دبیرستان حمیدیا


 
     
 
     
 
معاونت اجرایی
سید صادق علوی پور
متولد :اردیبهشت 35
-دفتردار دبیرستان شریف اردکان
-دفتردار هنرستان انقلاب
-دفترداردبیرستان خدیجه کبری دبی
-دفتردار برازنده مقدم
 
     
 
     
 
معاونت پرورشی
محمد انصاری
متولد:تیر1337
-معاون پرورشی دبیرستان توحید
-معاون آموزشی دبیرستان نمونه ابن سینا
-معاون دبیرستان سید الشهداء
-معاون دبیرستان رسولیان
-مدیر دبیرستان شبانه سهرودی


 
     
 
     
 
امور اداری
محمد جواد انتظاری
متولد:مهر32
-هنرآموز هنرستان ها
-سرپرست بخش هنرستان منتظرقائم
-نقشه کش دفتر فنی و مهندسی وشهرسازی

 
     
 
     
HTML
 
پشتیبانی و خدمات
ابوالفضل مظفری دهج
متولد :آذر 67
 
     
 
نقشه سایت